Bevarandeprogram

Sedan 1979 har bevarandeplanskommittén i Helsingborgs stad uppgiften att ta fram nya bevarandeprogram. Programmen används som underlag för samhällsplanering, sprider kunskap bland boende, fastighetsägare och andra med intresse för Helsingborgs bebyggelsemiljöer, samt stimulerar till ett gott förvaltande av byggnader och miljöer i staden.

Bevarandeplanskommittén har fem ledamöter. Ordföranden utses av kommunstyrelsen, två ledamöter utses av byggnadsnämnden och två av kulturnämnden. För inventering, fotografering samt grundmanuskript ansvarar utomstående konsulter. Tjänstemän knutna till Stadsbyggnadsförvaltningen såväl som till Kulturförvaltningen bearbetar sedan programmet och presenterar ett förslag på färdigt program.

När bevarandeplanskommittén beslutat att gå vidare med programförslaget skickas detta ut på remiss till de fastighetsägare vars fastigheter berörs. Fastighetsägarna bjuds också in till att delta på ett informationsmöte där de får veta mer om programmet, samt får möjlighet att ställa frågor.

Efter informationsmötet bearbetas programmet ännu en gång utifrån inkomna synpunkter, och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande. När programmet har antagits går det till tryck. Processen tar ungefär ett år – ibland längre tid, ibland kortare än så.

En bild som visar ett gammalt hus bredvid ett nytt.
Bevarandeprogrammen sätter Helsingborgs bebyggelse i både en historisk och samtida kontext. Hör möter gammalt nytt i hörnet Ringstorpsvägen-Grenadjärgatan. Foto: Helsingborgs museum 2052-2018

Programmen innehåller beskrivningar av byggnadsmiljöer och enskilda byggnader, foton samt värderingar. Deras uppgift är att peka ut kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och öka förståelsen för områdets historia. Bevarandeprogrammen har en rådgivande status, men är inte juridiskt bindande, och ska ses som ett ställningstagande kring var det finns kulturhistoriska värden som behöver tas hänsyn till.

Det första programmet som kom var det för stadskärnan, 1985. Detta reviderades och utkom i en ny version 2002. Andra tidiga program var exempelvis Råå (1991), Västra Tågaborg (1995) och Olympia-Slottshöjden (1997). År 2022 antogs bevarandeprogrammet för Ringstorp och Hagaplan som det tjugofemte i ordningen.

Programmen går att hitta i receptionen på Kulturmagasinet, på Kontaktcenter samt digitalt via stadens hemsida.

Förutom att vara kunskapsunderlag är också bevarandeprogrammen tidsdokument som fångar stora delar av Helsingborgs bebyggelse och bevarar denna för framtiden. Här syns ett flerbostadshus i kvarteret Tomaten, Planteringen, år 2007.

FJ