Sankt Clemens medeltida kyrka

Sankt Clemens medeltida kyrka, låg vid nuvarande Sankt Clemens gatas södra sida, strax öster om Hallbecksgatan, delvis på nuvarande kvartersmark. Den första stavkyrkan av trä uppfördes i början av 1000-talet på initiativ av den danske kungen. Under senare delen av 1000-talet revs träkyrkan och en större stenkyrka byggdes på platsen. Det exakta läget kan i dag ses i gatan i form av en stenläggning i asfalten. Kyrkan hade en längd av ca 27 m. Den nordöstra tomten i kvarteret Prins Fredrik grävdes ut i samband med exploatering år 1987 då ett stort antal gravar (402 st.) undersöktes. Man fann även att kyrkogården bör ha omfattat en yta på ca 5 000 kvadratmeter. Kyrkan och kyrkogården upphörde vid reformationens införande i Danmark 1536. Den står inte omnämnd i någon medeltida skrift, men i Tyge Krabbes inventarium över slottet daterad den 11 april 1537 heter det att en stor mängd bly hade brutits av Sankt Clemens kyrkan och lagts i förvar vid slottet, med undantag för det som lämnats vidare till kungen och ärkebiskopen.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från utgrävningen av Sankt Clemens medeltida kyrka, bland annat:[[1]]

Läs mera: Margareta Weidhagen-Hallert och Peter Carelli (red.) ”S:t Clemens kyrka i Helsingborg, medeltida monument och människor” (2010).