Rååns dalgång

Rååns dalgång. Ett naturskönt område och rikt på fornminnenRååns dalgång, området mellan Råå och Gantofta. Området har avsatts som naturreservat på stadens initiativ. Området är även EU-skyddat som Natura 2000-område. Bok, ek, ask, och al dominerar i dalgången som har ett rikt växt- och djurliv. Almsjukan har drabbat skogsbeståndet ganska hårt. Havsöringen är av stort intresse för sportfisket och fåglar som kungsfiskare och strömstare häckar vid ån. Promenadslingor finns på båda sidor av vattendraget. Vid Görarp finns en damm som tidigare använts som vattentäkt. Här finns en laxtrappa och en handikappanpassad brygga. Vid Görarpsdammen fanns i äldre tider en vattenkvarn, se även Möllor/Kvarnar. Utmed ån fanns slåtterängar och betesmarker i äldre tider. Väster om Gantofta finns en gammal ekskog och man kan studera skärningar i den sedimentära berggrunden. Rester av gamla stenvalvsbroar kan ses utmed ån där också Raus medeltida kyrka är vackert belägen. Ett antal våtmarker har anlagts utmed ån för att främja djurlivet, men också minska näringsbelastningen i vattendraget. Bofink och lövsångare är vanliga fåglar. Fornlämningar i form av gravhögar från brons- och järnålder finns på flera ställen, t.ex. vid Stenbrogårdens camping och norr om Görarpsdammen. På sikt planeras dalgången även mellan Gantofta och Tågarp bli naturreservat.