Pilshult

Manbyggnaden från omkr. 1680, blev på 1970-talet avskild från gården och sedan restaurerad av ägaren, Thor Reghammar
Manbyggnaden från omkr. 1680, blev på 1970-talet avskild från gården och sedan restaurerad av ägaren, Thor Reghammar

Pilshult, egendom, vars namn härleder till Bendt Pihl (släkten), som omkring 1668 förvärvade flera gårdar och då bildade egendomen Pilshult. Tidigare var namnet på den blivande huvudgården Pyla eller Pyhult. (Namnet Pyhult, en intressant likhet med närliggande gård, Gyhult). Manbyggnaden uppfördes omkring 1680. Den har under 1970-talet avskilts från gårdsrörelsen och restaurerats av ägaren Thor Reghammar. Gården i övrigt ägs av staden men lantbruket arrenderas av Jarl Fredriksson. Ekonomibyggnaderna, uppförda 1882, brann ner 1997, men återuppbyggdes i precis samma utförande som de gamla, varvid bl.a. handslaget tegel köptes från Danmark för att få ett med de gamla byggnaderna närmast identiskt resultat.
Under långa tider var Pilshult knutet till ägarna av Pålsjö. Ett exempel; när Mikael Andreas Cöster (släkten) anlade Pålsjö fajansfabrik åren kring 1770 behövde han pengar och sålde då Pilshult till sin kusin, Fredrik Wilhelm Cöster (släkten). En något haltande, icke komplett, förteckning över Pilshults ägare respektive arrendatorer genom åren utgör en intressant lista över mer eller mindre kända personer i Helsingborgs historia. De kända ägarna/ arrendatorerna är till år 1693 Bendt Pihl (adlad Pihlcrona), till 1731 överstelöjtnant Hassenkamp, till 1732 borgmästare Petter Pihl, till 1745 ryttmästare Cronacker, till 1767 ryttmästare Derken, till omkring 1770 Mikael Andreas Cöster, till omkr.1772 F. W. Cöster, till omkring 1775 friherre Johan G. Sack, till 1786 dir. C.H. von Conow, till 1790 F. Barnekow, till 1795 överste Lieven, till 1826 baron Ramel och friherre Stjernsvärd gemensamt, till 1835 överjägmästare Jan Siöcrona (släkten), till 1846 överjägmästare H. Kohrtz, till 1866 J. N. Stridde, till 1880 Wilhelm Wendt, till 1885 brukspatron Segbold, till 1890 major R. Brunnström, till 1897 ryttmästare Sture Brunnström, till 1904 Hugo Berg, till 1953 löjtnant Gunnar Berg, till 1967 lantmästare N. O. Persson, till 1980 Lennart Fredriksson och från 1980, sonen Jarl Fredriksson. Se även Pihl (släkten). KEA