Ottarp

Ottarp, socken och kyrkby. Sockengränsen följer Råån i söder och gränsar därmed mot Landskrona kommun. Rååns vattenvägar och tillflöden har format landskapet som troligen varit bebott sedan länge. Flera stenåldersboplatser ligger just kring Råån. Ändelsen ”arp” i sockennamnet anses emellertid vikingatida och kan härledas till torp i betydelsen nybygge, medan förledet sägs syfta på mansnamnet Otti. Före enskiftet var bebyggelsen koncentrerad till de byarna Kingelstad, Ormastorp, Gluggstorp och Rönnarp. Efter skiftesreformen spreds gårdarna ut över socknen. Ottarps kyrkby påverkades emellertid inte så mycket av enskiftet. Kyrkan har sitt ursprung i 1100-talet, men har genomgått många förändringar under århundradenas lopp. Se Ottarps kyrka. Bredvid kyrkan ligger prästgården, vars äldsta delar troligen härrör från 1700-talets mitt. Inom socknen ligger också Bälteberga, herrgård med anor från 1300-talet. Inv. 2005 var 685.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Ottarp: [[1]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten: [[2]]

Läs mera: ”Kulturminnesvårdsprogram för Helsingborgs kommun”, Helsingborgs museum (1991), se också Helsingborgs Historia Del VIII:1 [[3]].