Nyhem

Nyhem, vårdhem uppfört som bostad 1897 av byggmästare A.J. Wilson (1855–1942). I villan startade banbrytaren inom epileptikervården i Sverige, Ebba Ramsay, en privat inrättning för utvecklingsstörda 1902. År 1903 övertogs verksamheten av ”Föreningen för vård av obildbara idioter”. Verksamheten utökades och ytterligare fyra villor i kvarteret förvärvades. Verksamheten togs 1916 över av Malmöhus- och Kristianstads läns landsting och 1960 övertog det förstnämnda Kristianstads andelar. Namnet Nyhem behölls hela tiden. Vårdanläggningen utökades senare med flera nya byggnader, bl.a. ett dagcenter, terapilokaler m.m. År 1968 skedde en lagändring beträffande omsorger av vissa psykiskt utvecklingsstörda, vilket medfört att vårdhemmet Nyhem successivt avvecklats. I en nyare byggnad på området finns sedan 1994 kvar en mindre avdelning, kallad Villa Louise, som ett lokalt vårdhem för vuxna. Övriga villor har rivits och ersatts med modern bostadsbebyggelse. KEA