Kristinelund

Kristinelund (Christinelund), sätesgård öster om Domsten, invid väg 111. Kristinelund är avsöndrat från Kulla Gunnarstorp, och utgjorde förr ett hemman kallat Slusås (om begreppet ”hemman”, se:[[1]] ). I början av 1800-talet bebyggdes Kristinelund som ladugård under huvudgården och fick sitt nuvarande namn, sannolikt efter ”en av rikets herrar”, greve Jakob Gustaf De la Gardies, hustru Christina. Gården har varit utarrenderad till greve Adolf Christian Ludvig Posse, vilken 1850 uppförde huvudbyggnaden och nya ekonomibyggnader. Gården förvärvades på 1860-talet av överstekammarherren greve Carl Baltzar Ernst von Platen. Vid dennes död överläts gården till förste hovstallmästaren greve Carl Axel Baltzar Wachtmeister af Johannishus. Under senare år har bl.a. familjen König residerat på Kristinelund. Nuvarande ägaren har låtit bygga till slottet efter de ursprungliga ritningarna. BL

Det statliga naturreservatet Kristinelund är en en rest av f.d. slåtterängsmark, d.v.s. inäga eller vång. Området är även EU-skyddat som natura 2000-område. Idag är det en ädellövskog som vuxit upp efter att slåtterbruket upphört. Floran är mycket rik med bl.a. gulsippa och skogsbingel. En slåtterängsyta med nerhuggen lind och hassel har skapats i syfte att ge en bild av de så kallade stubbskottsängarna som en gång var vanliga i NV Skåne. Fågellivet är representativt för ädellövskogar med grönsångare, härmsångare, skogsduva m.fl. I den östra delen av reservatet finns en bäckravin i ädellövskog. WN

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton med Kristinelund, bland annat: [[2]]

Läs mera: Sven T. Kjellberg, ”Slott och herresäten i Sverige – Skåne” del 1 (1966), Helsingborgs Historia Del VIII:2 (med stavningen Christinelund).