Hässlunda

Hässlunda, socken och kyrkby med sockengräns i väster mot Frillestads socken. Tack vare avståndet till Helsingborg har den ursprungliga jordbruksbygden i stort sett kunnat bibehållas. Även de flesta av socknens vägar har kvar sina ursprungliga sträckningar. Kyrkbyn, det enda samhället i socknen, formades troligen på 1200-talet, varifrån kyrkans äldsta delar härrör. Se Hässlunda kyrka. Byn ligger centralt placerad i socknen med en väl samlad bebyggelse. 1800-talets skiftesreformer verkar därför inte ha påverkat i så hög grad. Ett klockareboställe ligger söder om kyrkan och ett kyrkoherdeboställe uppfördes 1864 lite i utkanten av bebyggelsen sydöst om kyrkan. Kyrkbyn har tre skolhus, uppförda under senare hälften av 1800-talet och början av 1900-talet, i byn fanns även ett fattighus. Detta övergick så småningom till att bli ett ålderdomshem som var i bruk långt in på 1900-talet. I socknen finns bland annat tre domarringar som troligen kan dateras tillbaka till yngre järnålder. Om ortnamnet Hässlunda: (1367–99 Haslwnda, 1471 i Heslundhe) innehåller lund och sannolikt hässle, ”hasseldunge”.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar finns föremål från Hässlunda: [1]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten, bl.a.: [[2]]

Läs mera: Mårten Sjöbeck, ”Helsingborgslandskapet belyst av dess markhistoria”, Helsingborgs historia V:1 (979); ”Kulturminnesvårdsprogram för Helsingborgs kommun”, Helsingborgs museum (1991), se också Helsingborgs Historia Del III:2, IV:1, IV:2, VI:1, VIII:1 [[3]], VIII:2.