Fjärestad-Råådalen

Fjärestad–Råådalen, området är EU-skyddat som Natura 2000-område. Det som ägs av naturvårdsverket omfattar Fjärestadsravinen och delar av Råådalens sluttningar med ädellövskog och betesmark på ömse sidor om Råån. Strax sydost om Gantofta finns de märkliga sliprännorna i en bäckravin. Det är sliprännor i en bergvägg av sandsten. Sliprännorna anses vara en fornlämning. Floran och faunan är rik och här finns bl.a. kommunens grövsta fågelbärsträd och ovanliga svamparter.