Eggert Elers

Elers, Eggert, 1610–1667, handelsman och ämbetsman. Född i Itzehoe i Holstein och kom 1632 till Helsingborg, blev kämnär 1642 (ledamot i kämnärsrätt, lägre domstol i städerna, avskaffad 1849), hospitalsföreståndare 1648, rådman 1650 och borgmästare 1655. Elers handelsrörelse utvidgades så att han på 1660-talet räknades till de förmögnare invånarna i Helsingborg.