Barnbördshuset

Barnbördshuset, fram till 1952 vanligen förkortat till BB, därefter namnet KK (Kvinnokliniken). Kliniken tillkom bl.a. genom en donation på 95 000 kr av skeppsredare B. M. Andersson. Byggnaden som uppfördes 1926 var belägen vid Södra Stenbocksgatans västra sida, söder om korsningen vid Munkavägen. Organisatoriskt tillhörde Barnbördhuset det intilliggande Länslasarettet. Byggnaden revs 1975 i samband med tillkomsten av det nya lasarettskomplexet, som togs i bruk 1974 och invigdes 1975.